0 Comments
dedicated line vs leased line

รูปแบบของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ก็เพื่อความเหมาะสมของจุดประสงค์การใช้งานนั่นเอง จะมีอะไรบ้างตามมาดูกัน การเชื่อมต่อรายบุคคล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบรายบุคคล คือการเชื่อมต่อจากบ้าน หรือการใช้อินเตอร์เน็ตบ้านนั่นเอง ซึ่งยังต้องใช้สายคู่โทรศัพท์ในการเชื่อมต่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องทำการติดต่อกับผู้ให้บริการสายเช่าอินเตอร์เน็ตก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มาดำเนินการติดตั้งให้ ซึ่งการเชื่อมต่อรูปแบบนี้ก็ต้องเลือกว่าจะใช้ dedicated line vs leased line อย่างไร ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาให้คำแนะนำในการใช้งาน การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตองค์กร หน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน หน่วยานเหล่านี้จะมีเครือข่ายเป็นของตัวเอง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และรักษาข้อมูลที่มีมูลค่าของบริษัท ซึ่งเครือข่ายนี้จะมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่าน Leased line ซึ่งเป็นรูปแบบของสายเช่าที่มีความปลอดภัย และมีความรวดเร็ว คนในองค์กรจึงสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาที่ต้องการ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย การเชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือที่เรียกกันติดปากว่า Wifi (ไวไฟ) เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ผู้ใช้งานสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ได้เลย โดยไม่ต้องใช้ dedicated line vs leased line หรืออุปกรณ์สายเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้ยุ่งยาก […]