0 Comments
ระบบสุขภาพ

ปัญหาระบบการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศไทยเกิดจากอะไร?

ในวันนี้เราจะมาศึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบการดูแลสุขภาพของประชาในประเทศไทยกันว่า เราเจอกับปัญหาอะไรข้อไหนกันบ้าง แต่ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ในการกำหนดจุดสมดุลของระบบการดูแลสุขภาพของสมาชิกของชุมชนหรือประชาชนของประเทศหนึ่งนั้น นโยบายด้านสุขภาพจึงเป็นประเด็นที่สำคัญ ซึ่งต้องคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพและความรุนแรงของปัญหา ตลอดรวมถึงระบบการให้บริการ (สถานที่ให้บริการ บุคลากรที่ให้บริการ เทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพ ระบบการส่งต่อผู้ป่าว ระบบการเบิกจ่าย `ฯลฯ) ด้วย แต่ในวันนี้เราจะไปเจาะปัญหาในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขในแต่ละข้อกันครับ 1. ประชาชนบางกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ไร้สัญชาติและกลุ่มผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่กันดาร ซึ่งมีอุปสรรคในการติดต่อกับสถานที่ราชการ ไม่มีบัตรประชาชน จึงไม่มีสิทธิในการได้รับหลักประกันสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า นอกจากนี้ ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานที่จำเป็นต้องแสดงเมื่อเข้ารับบริการ 2. ประชาชนส่วนใหญ่ที่มีฐานะยากจนยังคงมีปัญหาในการรับภาระด้านการเดินทาง และค่าเสียโอกาสจากการต้องหยุดงานเมื่อประสงค์จะเข้ารับบริการสาธารณสุข จึงไม่สามารถเข้ารับบริการได้ แม้จะเข้าถึงหลักประกันสุขภาพตามนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3. โครงสร้างของปัญหาการเข้าถึงหลักประกันสุขภาพมีความเชื่อมโยงกับปัญหาในมิติอื่น ๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การเมืองการปกครอง ซึ่งเกี่ยวพันกับภารกิจของหน่วยงานอื่น และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4. การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจำเป็นต้องพัฒนาโอกาสและช่องทางการเข้ารับบริการ ควบคู่ไปกับสิทธิในการเข้ารับบริการที่ปัจจุบันได้รับการรับรองตามกฎหมาย การสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ป่วยถึงสิทธิในการรักษาพยาบาลที่พึงได้ของตนและให้ผู้ป่วยมีสิทธิในการได้รับรู้ข้อมูลการรับษาของตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและมีการบังคับใช้จริง ทั้งในส่วนของกระบวนการรักษา และยาที่ใช้ในการรักษา เพื่อให้ได้ทราบทางเลือกของตนเกี่ยวกับบริการสุขภาพตามสิทธิที่พึงได้รับ ตลอดจนการได้รับการชดเชยเยียวยาผบกระทบจากการรักษาที่ผิดพลาดตามสมควร รวมถึง พัฒนาช่องทางการบริการสำหรับเฉพาะ เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยสำหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาตินั้น […]

0 Comments
dedicated line vs leased line

รูปแบบของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ ก็เพื่อความเหมาะสมของจุดประสงค์การใช้งานนั่นเอง จะมีอะไรบ้างตามมาดูกัน การเชื่อมต่อรายบุคคล การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบรายบุคคล คือการเชื่อมต่อจากบ้าน หรือการใช้อินเตอร์เน็ตบ้านนั่นเอง ซึ่งยังต้องใช้สายคู่โทรศัพท์ในการเชื่อมต่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะต้องทำการติดต่อกับผู้ให้บริการสายเช่าอินเตอร์เน็ตก่อน เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์มาดำเนินการติดตั้งให้ ซึ่งการเชื่อมต่อรูปแบบนี้ก็ต้องเลือกว่าจะใช้ dedicated line vs leased line อย่างไร ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมาให้คำแนะนำในการใช้งาน การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตองค์กร หน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ ที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน หน่วยานเหล่านี้จะมีเครือข่ายเป็นของตัวเอง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และรักษาข้อมูลที่มีมูลค่าของบริษัท ซึ่งเครือข่ายนี้จะมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่าน Leased line ซึ่งเป็นรูปแบบของสายเช่าที่มีความปลอดภัย และมีความรวดเร็ว คนในองค์กรจึงสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาที่ต้องการ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย การเชื่อมต่อแบบไร้สาย หรือที่เรียกกันติดปากว่า Wifi (ไวไฟ) เป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ผู้ใช้งานสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อสัญญาณ wifi ได้เลย โดยไม่ต้องใช้ dedicated line vs leased line หรืออุปกรณ์สายเชื่อมต่อต่าง ๆ ให้ยุ่งยาก […]

0 Comments
โปรแกรมบริหารงานขาย

เหตุผลที่ควรใช้โปรแกรมบริหางานขายในทุกองค์กร

เพราะลูกค้าคือส่วนที่สำคัญที่สุด ที่จะทำให้ทุกธุรกิจอยู่ได้  หากไม่มีลูกค้าเข้ามาสนใจ หรือใช้บริการสินค้าอะไรเลย บริษัทที่ทำสินค้านั้น ก็คงบจะอยู่ไม่ได้ และจะผิดตัวไป ฉะนั้นการรักษาลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำ รวมทั้งการใช้โปรแกรมเข้ามาช่วยในการจัดการด้วย เพราะลำพังเพียงแค่การเก็บข้อมูลด้วยตัวบุคคลเอง หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเองทั้งหมด ก็อาจจะได้ข้อมูลที่ไม่แม่นยำมากพอ และสมบูรณ์มากพอ โปรแกรมบริหารงานขาย จึงเป็นเหมือนกับหัวใจหลัก ของการทำงานยุคใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ตาม ก็ควรจะมีโปรแกรม CRM เข้ามาช่วยด้วย สำหรับข้อดีของการใช้โปรแกรม CRM ก็มีหลายอย่าง ลองมาดูว่าเพราะอะไร เราถึงต้องเลือกโปรแกรมนี้ ในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า -เพิ่มยอดขาย นอกจากการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้ว ด้วยหลักการลูกค้าสัมพันธ์โปรแกรมบริหารงานขาย ยังช่วยในการสร้างแบบแผนใหม่ๆ รูปแบบการทำงานใหม่ๆ ในการหาลูกค้าใกลุ่มใหม่ด้วย แถมยังลดต้นทุนในการหาลูกค้าให้น้อยลง และที่สำคัญยังสามารถรักษาลูกค้ากลุ่มเดิม ให้กัลป์มาใช้บริการของเราอีกครั้ง เป็นการสร้างยอดขายที่มากขึ้น และต่อเนื่อง -รักษาลูกค้าให้กลับมาใช้บริการอีกครั้ง การใช้หลักลูกค้าสัมพันธ์นอกจากจะช่วยในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้ว ยังช่วยในการรักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุดด้วย เพราะเรามีข้อมูลจากการเก็บพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้าเอาไว้แล้ว ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี หรือพูดง่ายๆก็คือ รู้ใจลูกค้ามากกว่าเดิมนั่นเอง -เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไม่วาจะเป็นฝ่ายขายหรือทุกฝ่ายในบริษัท จะมีการทำงานที่ง่ายกว่าเดิม มีประสิทธิภาพกว่าเดิม เพราะโปรแกรมบริหารงานขาย ได้เข้ามาช่วยจัดการระบบ วางแบบแผนอะไรให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วย และยังมีข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ทีมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการ […]